2020. gada 28. oktobris
Antoņina, Ninona, Ņina, Oksana
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
20.06.2020 Salaspils GTK Līgo Kauss 2020 Salaspils LAT 0.50 Jānis Lesničenoks, tālr. 27338886

Nolikums


Salaspils GTK Līgo Kauss 2020 galda tenisā


1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt galda tenisu Salaspilī, organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa sacensības, piesaistot spēlētājus ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.
2. Vadība
Salaspils GTK Līgo Kausa 2020 sacensības galda tenisā organizē Salaspils galda tenisa klubs. Sacensību galvenie tiesneši Jānis Lesničenoks (t. 27338886) un Vadims Berežkovs (t. 29233960).
3. Laiks un vieta
Sacensības norisināsies no 2020. gada 20. jūnijā, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī. Sacensību sākums 11:00. Ierašanās sacensību dienā vismaz 30 minūtes pirms sacensību sākuma.
4. Pieteikšanās un dalības maksa.
Sacensībām pieteikties var līdz 2020.gada 19. jūnija plkst. 21:00, pieteikumu elektroniski sūtot uz salaspilsgtk@gmail.com. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas gads un telefona numurs. Dalībnieku skaits ierobežots – 80. Ja pieteiksies vairāk par 80, tad pielaisti spēlēt dalībnieki tiks pieteikšanās secībā.
   • •
Dalības maksa:
Jauniešiem 2004. gadā dzimušiem un jaunākiem, veterāniem 1960. gadā dzimušiem un vecākiem, kā arī visiem Salaspils GTK biedriem – 5 EUR.
Pārējiem dalībniekiem – 8 EUR.
5. Izspēles kārtība
Sacensību izspēles kārtība ir atkarīga no sacensību dalībnieku skaita, un tā tiks noteikta sacensību dienā pēc dalībnieku reģistrācijas beigām (30 minūtes pirms sacensību sākuma).
Sacensību izloze tiek veikta pēc jaunākā pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemnieki un sievietes (ja spēlē kopā ar vīriešiem) tiks ielozēti pēc sacensību galvenā tiesneša profesionālā viedokļa.
6. Noteikumi
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem, līdz 3 uzvarētiem setiem. Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu. Sacensībās var spēlēt ar jebkuru 40+ *** bumbiņu, bet, ja viens no diviem spēlētājiem piedāvā spēlēt ar Nittaku *** 40+ bumbiņu, tad spēle jāspēlē ar to.

Sacensību laikā ir jāievēro Salaspils GTK un Salaspils Sporta Nama iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām.
7. Apbalvošana
Sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar kausu, medaļu un naudas balvu, otrās un trešās vietas
ieguvēji ar medaļu un naudas balvu.
Labākā sieviete, labākais veterāns (dzimis 1970. gadā vai vecāks), labākais jaunietis (dzimis 2002. gadā vai jaunāks), labākais reitinga grupās 200+ un 400+ tiek apbalvoti ar medaļu un naudas balvu.
Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF (Latvijas Galda tenisa federācija) reitingā.
8. Personas datu aizsardzība
Salaspils GTK apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.
“Salaspils GTK Līgo Kauss 2020” ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils galda tenisa klubs, vienotās reģistrācijas Nr. 40008214636, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 2-79, LV-2121. Salaspils GTK kontaktinformācija: salaspilsgtk@gmail.com.
“Salaspils GTK Līgo Kauss 2020” ietvaros Salaspils GTK apstrādā personas datus dotajā nolikuma 1.punktā izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām-sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz salaspilsgtk@gmail.com vai personīgi galvenajiem tiesnešiem. Datus par personas vietu Latvijas galda tenisa reitingā Salaspils GTK iegūst no Latvijas Galda tenisa federācijas mājas lapā publiski pieejamas informācijas.
Piekļuve “Salaspils GTK Līgo Kauss 2020” ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai sacensību galvenajiem tiesnešiem un Salaspils GTK pilnvarotām personām.
Salaspils GTK var nodot “Salaspils GTK Līgo Kauss 2020” ietvaros iegūtos personas datus Latvijas Galda Tenisa Federācijai iekļaušanai Latvijas reitingā. Salaspils GTK nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.
Salaspils GTK “Salaspils GTK Līgo Kauss 2020” ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, telefona numurs, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.
Salaspils GTK glabā “Salaspils GTK Līgo Kauss 2020” ietvaros iegūtos datus divus mēnešus no to ievākšanas dienas, pēc tam tos iznīcinot.
    
Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.
Visiem spēlētājiem ir nepieciešams iegādāties licenci. Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR!