2020. gada 18. septembris
Alita, Elita, Liesma
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
22.02.2020 Rēzeknes novada 2020.gada Jaunatnes galda tenisa līga (JGTL), 1.kārta Ružina LAT 0.00 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU

Rēzeknes novada BJSS direktors

Aldis Ciukmacis

 

________________________           

Rēzeknē, 2020.gada 24.janvārī

 

 

Rēzeknes novada 2020.gada Jaunatnes galda tenisa līga

(JGTL)

 

NOLIKUMS

 

  1. Mērķis un uzdevumi

      Noskaidrot Rēzeknes novada Jaunatnes galda tenisa līgas uzvarētājus.

Popularizēt galda tenisu jaunatnes vidū.

Sadarboties ar citu novadu sportistiem.

 

  1. Vadība

       Sacensības organizē Rēzeknes novada pašvaldības BJSS. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns, tel.26119393, e-pasts

 

  1.  Sacensību norises vieta un laiks

       Sacensības notiks Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.

Sacensības notiks trīs kārtās:

1.kārta- 22.februārī plkst.10.00;

2.kārta- 14.martā plkst.10.00;

3.kārta- 28.martā plkst.10.00.

 

  1. Dalībnieki, pieteikumi un izloze

       Sacensībās var piedalīties jaunieši un jaunietes, kuri dzimuši 2001.gadā un jaunāki, un kuriem ir vismaz 3 mēnešu spēļu prakse.

      Sacensībās drīkst piedalīties zēni ar reitingu 400+ ,bet meitenes ar reitingu 80+.

            Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi, pieteikumam jāpievieno pases kopija vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

       Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu, mutiskie pieteikumi jāiesniedz:

1.kārtas līdz 20.februārim,

2.kārtas- līdz 12.martam,

3.kārtas- līdz 26.martam,

nosūtot tos uz e-pastu: vai .

            Par izmaiņām pieteikumos jāinformē sacensību dienā uz vietas vai pa tālr. 26119393 līdz plkst. 9.30.

            Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī Nolikuma noteikumu akceptēšanu. Pieteikuma forma pielikumā Nr.1.

   

 

 

  5. Izcīņas kārtība un noteikumi

     Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Meitenes un zēni spēlē kopā. Spēļu sistēmu nosaka sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Visas spēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem ar visu vietu noteikšanu. Sacensības rezultāti netiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

  1. Finansiālie noteikumi

     Izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu, ir uz komandējošo organizāciju vai pašu dalībnieku rēķina.

      Sacensību sarīkošanas izdevumus – tiesāšana, apbalvojumi, sporta zāles uzturēšana u.c. - sedz sacensību organizētāji.

Dalības maksa katrā kārtā 2.00 EUR, kas tiek samaksāta ar pārskaitījumu.

 

Saņēmējs: Rēzeknes novada pašvaldība,

                   Reģ. Nr.90009112679

                   Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

                   AS Swedbank BIC, HABALV22

                   Rēķins Nr.LV56HABA0551026407356

 

      No dalības maksas tiek atbrīvoti Rēzeknes novada spēlētāji.

           

       Dalības maksa jānomaksā līdz sacensību sākumam un sākoties sacensībām ir jāuzrāda maksājuma kvīts.

         

  1. Vērtēšana (KOPVĒRTĒJUMS)

Vērtēšana notiks divās vecuma grupās 2001.-2005.g.dz., 2006.g.dz. un jaunāki meitenēm un zēniem, attiecīgi no ieņemtās vietas sacensībās.

Par I vietu dalībnieks saņem 60 punktus, II – 50, III – 45, 4. – 42, 5. – 40, 6. – 39, 7. – 38, 8. – 37, 9. – 36, 10.- 35, ….. 43. – 2, 44. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Tiks noteikts sacensību absolūtais uzvarētājs.

Kopvērtējumā tiek skaitīti 2 labākie posmi no trim. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz divās sacensību kārtās. Noslēdzošajā kārtā dalībnieks, kas ieņem 1.vietu, papildus saņem- 20 punktus, 2.vieta attiecīgi- 15 punktus, 3.vieta- 10 punktus, bet visi pārējie pa 5 punktiem. Gadījumā, ja dalībnieku kopvērtējuma summa ir vienāda, noteicošā vieta ir pēdējā posmā. Tie dalībnieki, kas pretendē uz godalgotām vietām obligāti, jāpiedalās pēdējā kārtā.

 

  1. Apbalvošana

 Kopvērtējuma uzvarētājs un vecuma grupu uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem, bet godalgoto vietu ieguvēji - ar medaļām un diplomiem. Tiks apbalvoti arī Rēzeknes novada labākie tenisisti.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

PIETEIKUMS

 

_________________________________________________________________________

(komandas nosaukums)

 

Rēzeknes novada 2020.gada Jaunatnes galda tenisa līga

(JGTL)

Tiskādu vidusskolas sporta zālē,  Ružinas c.,  Rēzeknes novadā,  

 

 

Nr. p.k.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Dalībnieka paraksts par drošības instruktāžu un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

                                           

                                             Skolas direktors _____________________________

                                                                                    (paraksts un atšifrējums) 

  

 

                                             Sporta skolotājs (treneris ) _____________________________

                                                                                      (paraksts un atšifrējums )

 

 

                                             Ārsts z.v.  ___________________________________

                                                                                    (paraksts un atšifrējums)