2019. gada 17. jūnijs
Artis, Artūrs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
19.01.2019 47. Jēkabpils atklātais čempionāts galda tenisā Jēkabpils LAT 0.50 Baiba Grasa, t.26321112

Nolikums  

                                                                                

47. Jēkabpils atklātajam individuālajam čempionātam galda tenisā

 

Mērķis un uzdevumi.

1. Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.

2. Noskaidrot meistarīgākos galda tenisistus (-tes).

Laiks un vieta

Čempionāts notiek 2019. gada 19. janvārī 10:00

Jēkabpils sporta namā (Brīvības ielā 2j ).

Dalībnieki.

  Čempionātā piedalās abu dzimumu interesenti bez vecuma un dzīves vietas ierobežojuma.

   Par savu veselību atbild katrs dalībnieks pats.

    Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

   Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

    Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils sporta centrs, kontaktinformācija: Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpils, LV-5201.

Vadība.

   Čempionātu organizē Jēkabpils sporta centrs (reģ.Nr.90000024205) sadarbībā ar Latvijas galda tenisa federāciju (reģ.Nr. 40008023618) un SK ,,Jēkabpils Lūši” (reģ. Nr. 40008213503).

   Sacensības vada Jēkabpils sporta centra apstiprināta tiesnešu kolēģija.

   Atbildīgais par čempionāta norisi sacensību direktors Māris Jaudzems (mob.t. 26391609).

Izcīņas kārtība.

    Izcīņas sistēmu nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku(-ču) skaita. Rezultāti ir iekļauti Latvijas Galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0,5. Spēles risinās līdz 3 setu uzvarai (sets līdz 11 punktiem) atbilstoši Starptautiskās galda tenisa federācijas noteikumiem. Par uzvaru dalībnieks(-ce) iegūst 2 punktus, par zaudējumu – 1 punktu, nespēlētu spēli – 0 punktu.

Vērtēšana.

    Rezultātus izvērtē atsevišķi sievietēm un vīriešiem.

    Sievietes, kuras LGTF reitingā ieņem 1.-15.vietas, var spēlēt vīriešu konkurencē, bet pēc tam izspēlē ar sieviešu grupas 1.-2.vietu ieguvējām, lai noskaidrotu galīgo vietu sadalījumu. Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita. Augstākā vietā dalībnieks(-ce), kuram(-ai) vairāk punktu. Ja 2 vai vairākiem dalībniekiem(-cēm) punktu summa ir vienāda, tad vietas sadala pēc:

  1. savstarpējās spēles rezultāta,
  2. uzvarēto, zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs,
  3. uzvarēto, zaudēto setu attiecības visās spēlēs.

Apbalvošana.

   1.-3.vietas ieguvēji sievietēm un vīriešiem saņem kausu, naudas balvu un diplomu.

Pieteikumi.  

   Dalība čempionātā jāpiesaka iepriekš pa e-pastu līdz 18.01.2019. plkst. 12:00, vai sacensību dienā līdz plkst. 9:30.

Finansēšana.

   Ar apbalvošanu un čempionāta rezultātu apkopošanas programmas izmaksām saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs.

   Tiesnešu darba apmaksu un naudas balvu izmaksu uzvarētājiem sedz SK ,,Jēkabpils Lūši’’.

   Dalības maksa čempionātā 5,00 €.

   No dalības maksas atbrīvoti Jēkabpils pilsētas sportisti.

   Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.

Informācija.

   Sīkāka informācija pa tālruni 26391609 (Māris Jaudzems).