2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
16.06.2018 Salaspils GTK Līgo Kauss 2018 Salaspils LAT 0.50 Vadims Berežkovs tel.29233960 e-pasts:

Nolikums

Salaspils GTK Līgo Kauss 2018 galda tenisā/

Положение

чемпионата Кубок Лиго Salaspils GTK 2018 по настольному теннису

 

 

 1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt galda tenisu Salaspilī, organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa sacensības, piesaistot spēlētājus ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.

 1. Vadība

Salaspils GTK Līgo Kausa 2018 sacensības galda tenisā organizē Salaspils galda tenisa klubs. Sacensību galvenie tiesneši Jānis Lesničenoks (t. 28349723) un Vadims Berežkovs (t.  29233960).

 1. Pieteikšanās un dalības maksa.

Sacensībām pieteikties var līdz 2018.gada 14. jūnija plkst. 23:59, sūtot elektronisko pieteikumu uz . Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas diena, mēnesis un gads un kontakta telefona numurs.

Piesakoties elektroniski līdz 14. jūnija plkst. 23:59, dalības maksa ir:

 • Salaspils GTK biedriem – 5 EUR.
 • Dalībniekiem, kas dzimuši 2002. gadā un jaunākiem – 5 EUR.
 • Dalībniekiem, kas dzimuši 1958. gadā un vecākiem – 5 EUR.
 • Pārējiem – 10 EUR.

Piesakoties sacensību dienā līdz plkst. 9:30, dalības maksa visiem 15 EUR.

Sacensību dienā pēc 9:30 pieteikumi vairs netiks pieņemti!

Kavējuma gadījumā ir jābrīdina galvenie tiesneši, zvanot uz jebkuru dotajā nolikuma 2.punktā norādīto tālruņa numuru. Šādā gadījumā dalībnieks pie galda uz pirmo spēli tiks izsaukti ne agrāk kā plkst.10:15, bet ne vēlāk kā pēdējā spēle pirmajā spēļu kārtā.

Laicīgi neierodoties tiks piešķirts tehniskais zaudējums 1. spēlē (sacensības gan varēs turpināt).

 1. Laiks un vieta

Sacensības norisināsies 2018. gada 16. jūnijā, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

Sacensību sākums 10:00. Pieteikšanās sacensību dienā līdz 9:30.

 1. Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties jebkurš galda tenisa interesents. Sievietes un vīrieši sacentīsies kopā.

 1. Izspēles kārtība

Sacensību izspēles kārtība ir atkarīga no sacensību dalībnieku skaita:

 • Līdz 64 dalībniekiem (ieskaitot): apakšgrupas, pēc kurām vienmīnusa sistēma.
 • 65+: sacensības tiek izspēlētas pēc divmīnusa sistēmas.

Sacensību izloze tiek veikta pēc jaunākā pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemniekiem atbilstošās reitinga vietas punktu skaits tiek reizināts ar 1.5, sievietes tiek ielozētas pēc galvenā tiesneša profesionālā viedokļa.

 1. Noteikumi

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem, līdz 3 vai 4 uzvarētiem setiem (sacensību pusfināli un fināli tiek spēlēti līdz 4 uzvarētiem setiem). Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu. Sacensībās var spēlēt ar jebkuru 40+ *** bumbiņu, bet, ja viens no diviem spēlētājiem piedāvā spēlēt ar Nittaku *** 40+ bumbiņu, tad spēle jāspēlē ar to.

 

Sacensību laikā ir jāievēro Salaspils GTK un Salaspils Sporta Nama iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām. Pirms sacensībām sacensību dalībniekiem ir jāparakstās, par to, ka iepazinušies un ievēros iekšējās kārtības noteikumus.

 

 1. Apbalvošana

Līgo kausa 1. vieta tiek apbalvota ar kausu, medaļu un naudas balvu,

2. un 3. vieta tiek apbalvotas ar medaļām un naudas balvām.

Ar medaļām un naudas balvām tiek apbalvoti arī labākais reitinga 200+ un 400+ spēlētājs, kā arī labākā sieviete, labākais jaunietis, labākais veterāns 40+ vecuma grupā, kā arī labākais veterāns 60+ grupā (viens spēlētājs iegūst tikai vienu balvu).

1. vieta – 150 EUR

2. vieta – 70 EUR

3. vieta – 50 EUR

Labākais reitinga grupā 200+ - 10 EUR

Labākais reitinga grupā 400+ - 10 EUR

Labākā sieviete – 10 EUR

Labākais jaunietis (2000. un jaunāks) – 10 EUR

Labākais veterāns 40+ vecuma grupā – 10 EUR

 

Labākais veterāns 60+ vecuma grupā – 10 EUR.

 

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF (Latvijas Galda Tenisa Federācija) reitingā.

 1. Personas datu aizsardzība

Salaspils GTK apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

“Salaspils GTK Līgo Kauss 2018” ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils  galda tenisa klubs, vienotās reģistrācijas Nr. 40008214636, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 2-79, LV-2121. Salaspils GTK kontaktinformācija:   .

“Salaspils GTK Līgo Kauss 2018” ietvaros Salaspils GTK apstrādā personas datus dotajā nolikuma 1.punktā izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām-sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz vai personīgi galvenajiem tiesnešiem. Datus par personas vietu Latvijas galda tenisa reitingā Salaspils GTK iegūst no Latvijas Galda Tenisa Federācijas mājas lapā  publiski pieejamas informācijas.

Piekļuve “Salaspils GTK Līgo Kauss 2018” ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai  sacensību galvenajiem tiesnešiem un Salaspils GTK pilnvarotām personām.

Salaspils GTK var nodot “Salaspils GTK Līgo Kauss 2018” ietvaros iegūtos personas datus Latvijas Galda Tenisa Federācijai iekļaušanai Latvijas reitingā. Salaspils GTK nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.

Salaspils GTK “Salaspils GTK Līgo Kauss 2018” ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, telefona numurs, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Salaspils GTK glabā “Salaspils GTK Līgo Kauss 2018” ietvaros iegūtos datus divus mēnešus no to ievākšanas dienas, pēc tam tos iznīcinot.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.

 

 

Visiem spēlētājiem ir nepieciešams aizpildīt un nodot galveniem tiesnešiem pirms sacensību sākuma parakstītu “Piekrišanu personas datu apstrādei” un iegādāties licenci. Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR!

 

 1. Цель и задачи

Популяризировать настольный теннис в Саласпилсе, организовать качественные соревнования высокого уровня, привлекая спортсменов не только из Латвии, но и из-за рубежа.

 1. Руководство

Кубок Лиго Salaspils GTK 2018 по настольному теннису организует Саласпилсский клуб настольного тенниса. Главные судьи соревнований Янис Лесниченокс (лат. Jānis Lesničenoks), тел. 28349723 и Вадим Бережков (лат. Vadims Berežkovs), тел.  29233960.

 1. Заявка и плата за участие

Подача заявок на участие до 14 июня 2018 года 23:59 часов, направив заявку в электронной форме по адресу . В заявке необходимо указать имя, фамилию, дату, месяц и год рождения и контактный номер номер телефона.

При подачи заявки электронно до 14 июня 2018 года 23:59 часов плата за участие составляет:

 • членам клуба “Salaspils GTK”- 5 евро;
 • Участникам, чей год рождения 2002 и младше- 5 евро;
 • Участникам, чей год рождения 1958 и старше- 5евро;
 • Остальным-10 евро

При подаче заявки на участие до 9:30 в день соревнований, плата за участие для всех- 15  евро.

Заявки на участие, поданные в день соревнований после 9:30 часов, не принимаются!

В случае опоздания необходимо предупредить главных судей, позвонив по любому номеру телефона, указанного во 2-ом пункте данного положения. В этом случае участник соревнований будет вызван к столу не раньше 10:15 часов, но не позднее последней игры первого тура.

В случае опоздания будет защитано техническое поражение в 1-ой игре (при этом возможность участия в соревнованиях сохраняется).

 1.  Время и место

Соревнования будут проходить в Доме спорта г.Саласпилс по адресу ул. Смилшу 1 (Smilšu iela 1), Саласпилс.

Начало соревнований в 10:00. Подача заявок на участие до 9:30 в день соревнований.

 1. Участники

В соревнованиях может участвовать любая персона, проявляющая интерес к настольному теннису. Женщины и мужчины соревнуются вместе.

 1. Порядок розыгрыша

Порядок розыгрыша зависит от количества участников соревнований:

 • До 64 участников (включительно): в подгруппах розыгрыш происходит по системе «минус один».
 • 65+: соревнования будут проводиться по системе «минус два».

Ранжирование будет проводиться согласно данным последнего доступного рейтинга Латвии. Для иностранцев, пункты соответствующие,занимаемому в рейтинге месту, будут умножены на 1,5, ранжирование для женщин будет проводится по проффесиональному мнению главного судьи.

 1. Правила

Соревнования проводятся согласно международных правил настольного тенниса до 3 или 4 выигранных сетов (полуфиналы и финалы соревнований играются до 4 выигпанных сетов). Если в подгруппе у 3 или более игроков одинаковое количество очков, а также соотношение сетов, то высшее место занимает игрок с низшим рейтингом. На соревнованиях можно играть любым 40+*** мячиком, но если один из игроков предлагает играть мячиком Nittaku***40+, то играть необходимо этим мячиком.

Во время соревнований необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка клуба «Salaspils GTK» и Дома спорта г. Саласпилс. За несоблюдение правил внутреннего распорядка участникам может быть высказано предупреждение, а также участники могут быть не допущены к дальнейшему участию в соревнованиях. Перед соревнованиями участникам своей подписью будет необходимо подтвердить то, что они ознакомились и обязуются соблюдать правила внутреннего распорядка.

 1. Награждение

1-ое место в кубке Лиго буден награждено кубком, медалью и денежным призом.

2-ое и 3-ее места будут награждены медалями и денежными призами.

Медалью и денежным призом также будет награждён лучший игрок в рейтинге 200+ и 400+, а также лучшая женщина, лучший юноша и лучший ветеран в возрастной группе 40+ и 60+(один игрок получает только один приз).

1-ое место- 150 евро

2-ое место- 70 евро

3-ее место- 50 евро

Лучший в группе с рейтингом 200+ - 10 евро

Лучший в группе с рейтингом 400+ - 10 евро

Лучшая женщина – 10 евро

Лучший юноша (2000 г. и младше) – 10 евро

Лучший ветеран в возрастной группе 40+ – 10 евро

Лучший ветеран в возрастной группе 60+ – 10 евро

Результаты соревнований будут включены в рейтинг LGTF (Латвийская федерация настольного тенниса).

 1. Защита персональных данных

Саласпилсский клуб настольного тенниса обрабатывает полученные персональные данные согласно условиям Регулы Европейского Парламента и Совета (ES) 2016/679 (27 апреля 2016 года) о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и свободного оборота этих данных и которой отменяют Директиву 95/46/EK, соблюдая требования других связаных нормативных актов Латвийской Республики и Европейского Союза.

В рамках «Кубка Лиго Salaspils GTK 2018» контролёром персональных данных является Саласпилсский клуб настольного тенниса, рег.  № 40008214636, юридический адресс: Саласпилская волость, Саласпилс, ул.  Энергетику 2-79, LV-2121. Контактная информация Саласпилсского клуба настольного тенниса: .

В рамках «Кубка Лиго Salaspils GTK 2018» Саласпилсский клуб настольного тенниса обрабатывает персональные данные согласно целям, определённым в 1-ом пункте данного положения, на основании соглашения субъекта данных (участника соревнований) на обработку его персональных данных. Саласпилсский клуб настольного тенниса получает персональные данные от самих субъектов данных-участников соревнований, которые в любой момент могут отозвать данное согласие, но отзыв не относится на обработку данных, которая была произведена до момента получения отзыва. Отзыв подаётся в свободной форме электронно на адресс или персонально главным судьям соревнований. Данные о месте персоны в Латвийском рейтинге настольного тенниса Саласпилсский клуб настольного тенниса получает из публично доступной информации, размещённой на домашней странице Латвийскй федерации настольного тенниса.

Доступ к обработке персональной информации, полученной в рамках «Кубка Лиго Salaspils GTK 2018» есть только у главных судей соревнований и у полномоченных персон Саласпилсского клуба настольного тенниса.

Саласпилсский клуб настольного тенниса может передавать, полученные в рамках «Кубка Лиго Salaspils GTK 2018»  персональные данные Латвийскй федерации настольного тенниса для включения в Латвийский рейтинг. Саласпилсский клуб настольного тенниса не передаёт персональные данные за пределы Европейского Союза, Европейской Экономической Зоны и международным организациям.

В рамках «Кубка Лиго Salaspils GTK 2018» Саласпилсский клуб настольного тенниса получает и обрабатывает следующие персональные данные: имя, фамилию, дату, месяц, год рождения и номер телефона участников соревнований, а также визуальный образ персоны, зафиксированный при помощи фото и видео съёмки.

Саласпилсский клуб настольного тенниса, полученные в рамках «Кубка Лиго Salaspils GTK 2018» персональные данные хранит два месяца с момента получения данных, а затем их уничтожает.

У участников соревнований есть право подать жалобу в Государственную инспекцию данных о возможной незаконной обработке персональных данных.

Всем участникам необходимо заполнить и подать главным судьям соревнований подписанное «Согласие на обработку персональных данных» и приобрести лицензию. Если лицензия не приобретена до дня соревнований, то оплату за лицензию можно произвести в день соревнований у главных судей соревнований. Стоимость лицензии 10 евро.