2019. gada 24. marts
Izidors, Kazimirs
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
03.03.2018 Rēzeknes novada 2018.gada Jaunatnes galda tenisa līga (JGTL), 1. kārta Rēzekne LAT 0.25 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU

Rēzeknes novada BJSS direktors

Aldis Ciukmacis

 

________________________           

Rēzeknē, 2018.gada 31.janvārī

 

 

Rēzeknes novada 2018.gada Jaunatnes galda tenisa līga

(JGTL)

 

NOLIKUMS

 

1.Mērķis un uzdevumi

      Noskaidrot Rēzeknes novada Jaunatnes galda tenisa līgas uzvarētājus.

Popularizēt galda tenisu jaunatnes vidū.

Sadarboties ar citu novadu sportistiem.

 

2.Vadība

       Sacensības organizē Rēzeknes novada pašvaldības BJSS. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns, tel.26119393.

 

3.  Sacensību norises vieta un laiks

       Sacensības notiks Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.

Sacensības notiks trīs kārtās:

1.kārta- 03.martā plkst.10.00;

2.kārta- 31.martā plkst.10.00;

3.kārta- 28.aprīlī plkst.10.00.

 

4.Dalībnieki, pieteikumi un izloze

       Sacensībās var piedalīties jaunieši un jaunietes, kuri dzimuši 1999.gadā un jaunāki, un kuriem ir vismaz 3 mēnešu spēļu prakse.

      Sacensību dalībnieki tiks sadalīti divās grupās, tie kas spēlēs ar reitinga aprēķināšanu un tie, kuri spēlē bez reitinga aprēķināšanas.

     Vērtēšana notiks attiecīgi no ieņemtās vietas sacensībās.

            Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi, pieteikumam jāpievieno pases kopija vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

       Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu, mutiskie pieteikumi jāiesniedz:

1.kārtas līdz 28.februārim,

2.kārtas- līdz 28.martam,

3.kārtas- līdz 25.aprīlim,

nosūtot tos uz e-pastu: vai .

            Par izmaiņām pieteikumos jāinformē sacensību dienā uz vietas vai pa tālr. 26119393 līdz plkst. 9.30.

            Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī Nolikuma noteikumu akceptēšanu. Pieteikuma forma pielikumā Nr.1.

   

 

 

  5. Izcīņas kārtība un noteikumi

     Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Meitenes un zēni spēlē kopā. Spēļu sistēmu nosaka sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Visas spēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.              Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

6.Finansiālie noteikumi

     Izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu, ir uz komandējošo organizāciju vai pašu dalībnieku rēķina.

      Sacensību sarīkošanas izdevumus – tiesāšana, apbalvojumi, sporta zāles uzturēšana u.c. - sedz sacensību organizētāji.

      Sacensību dalībnieki tiks sadalīti divās grupās, tie kas spēlēs ar reitinga aprēķināšanā un tie, kuri spēlē bez reitinga aprēķināšanas.

      Sacensību dalībniekiem, kas piedalās spēlēs ar reitinga aprēķināšanu, ir jābūt nomaksātai spēlētāju licence par 2018.gadu, dalības maksa katrā kārtā 3.00 EUR, kas tiek samaksāta ar pārskaitījumu.

      Sacensību dalībniekiem, kas piedalās spēlēs bez reitinga aprēķināšanu, nav obligāta spēlētāja licence, dalības maksa katrā kārtā 2.00 EUR, kas tiek samaksāta ar pārskaitījumu.

 

Saņēmējs: Rēzeknes novada pašvaldības BJSS,

                  Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601

                  PVN 90000376036

                  AS „SEB banka”: kods UNLALV2X

                  Konta Nr.LV06UNLA0050019578156

 

      No dalības maksas tiek atbrīvoti Rēzeknes novada spēlētāji.

           

       Dalības maksa jānomaksā līdz sacensību sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists.

         

7.Vērtēšana (KOPVĒRTĒJUMS)

Vērtēšana notiks divās vecuma grupās 1999.-2003.g.dz., 2004.g.dz. un jaunāki meitenēm un zēniem, kā arī tiks noteikts sacensību absolūtais uzvarētājs. Vērtēšana notiks abās grupās kopā, gan reitingu gan bez reitinga spēlējošiem.

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Kopvērtējumā tiek skaitīti 2 posmi no trim. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies vismaz divās sacensību kārtās. Noslēdzošajā kārtā dalībnieks, kas ieņem 1.vietu, papildus saņem- 40 punktus, 2.vieta attiecīgi- 30 punktus, 3.vieta- 20 punktus, bet visi pārējie pa 10 punktiem. Gadījumā, ja dalībnieku kopvērtējuma summa ir vienāda, noteicošā ir vieta pēdējā posmā.

 

8.Apbalvošana

 Kopvērtējuma uzvarētājs un vecuma grupu uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem, bet godalgoto vietu ieguvēji - ar medaļām un diplomiem. Tiks apbalvoti arī Rēzeknes novada labākie tenisisti.

           

 

 

 

 

 

1.pielikums

 

PIETEIKUMS

 

_________________________________________________________________________

(komandas nosaukums)

 

Rēzeknes novada 2018.gada Jaunatnes galda tenisa līga

(JGTL)

Tiskādu vidusskolas sporta zālē,  Ružinas c.,  Rēzeknes novadā,  

 

 

Nr. p.k.

Dalībnieka vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Dalībnieka paraksts par drošības instruktāžu un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

                                            

                                             Skolas direktors _____________________________

                                                                                    (paraksts un atšifrējums) 

  

 

                                             Sporta skolotājs (treneris ) _____________________________

                                                                                      (paraksts un atšifrējums )

 

 

                                             Ārsts z.v.  ___________________________________

                                                                                    (paraksts un atšifrējums)